NJPW Road To New Beginning Results 2019 Day Six

Below are the results from today’s Road to New Beginning event in Osaka, Japan.

  1. Ayato Yoshida & Shota Umino defeated Hiroyoshi Tenzan & Yota Tsuji
  2. YOSHI-HASHI defeated Ren Narita
  3. Yujiro Takahashi & Chase Owens defeated Tomoaki Honma & Toa Henare
  4. Sanada & EVIL & Bushi defeated Yoshinobu Kanemaru & El Desperado & Minoru Suzuki
  5. Shingo Takagi & Tetsuya Naito defeated Taka Michinoku & Taichi
  6. Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi & Togi Makabe & Toru Yano & Ryusuke Taguchi defeated Tama Tonga & Tanga Loa & Jay White & Taiji Ishimor & Bad Luck Fale

Trending Articles

Home | News | Results | Columns | Radio | Contact | Privacy Policy